• nb

USUS-ordliste

Snakker du USUS? Her er ordlista som gjør det lettere for deg å forstå «stammespråket» i næringsklyngen.

Her får du forklaring på trebokstavsforkortelsene og begrepene som dukker opp på samlinger, konferanser, kurs og nettsider.

Hjelp oss med å komplettere ordlista!
*
Savner du ord og uttrykk du mener må være med? Send dem til oss, med eller uten dine egne definisjoner.
* Er du ikke fornøyd med definisjonene eller omtalene i ordlista? Send oss forslag til endringer.
Send endringer og melding om råtne lenker til inge@usus.no


Agderforskning:
Driver samfunnsvitenskapelig forsknings- og utviklingsarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Leverer forskningsbasert kunnskap til aktører i politikk, nærings- og samfunnsliv. Et av 12 regionale forskningsinstitutter i Norge. Universitetet i Agder (UiA) er hovedeier.
Agderforskning (nettside)


Arena:
Arena-programmet er et nasjonalt opplegg som tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon, basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. USUS deltok i Arena-programmet fra 2010-2015. Klyngen brukte derfor navnet Arena USUS.
Arena-programmet (nettside)

Beacons:
Digitale «nettvarder» som kan følge gjestenes bevegelser og gi dem skreddersydde tilbud når de besøker en bedrift eller en attraksjon. Særlig aktuelt i USUS med prosjektet INSITE, forskning på hvordan gjestenes opplevelser kan bli bedre.

Benchmarking:
Engelsk begrep i markedsføring og økonomi. Betegner at man innenfor organisasjoner evaluerer virksomheten sin i forhold til dem man oppfatter egner seg best innen en gitt bransje. Gjerne del av kontinuerlig arbeid for å forbedre produktivitet, verdiskaping og motivasjon. Organisasjonen kan benchmarke mot egne avdelinger, konkurrenter i egen bransje eller fremstående bedrifter i andre bransje.

BIA:
Forkortelse for Brukerstyrt Innovasjonsarena. Et av Forskningsrådets største programmer. Finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet. BIA-bedriftene driver forskningsbasert innovasjon og har et internasjonalt perspektiv på virksomheten. Prosjektene organiseres i konsortier hvor bedrifter og forskningsmiljøer samarbeider om resultatene.
Brukerstyrt Innovasjonsarena (nettside)

Chinavia:
Forskningsprosjekt USUS har deltatt i som Interreg-prosjekt. Satt sammen av China og Scandinavia. Skandinavisk pilotprosjekt for å finne ut hvordan blant andre regioner som Sørlandet kan markedsføre seg overfor Kina, for å trekke turister fra en raskt voksende og reiselysten middelklasse. Bedrifter er blitt kurset i å være «Kina-klare».
Alt om Chinavia-prosjektet

Content marketing:
Innholdsmarkedsføring på norsk. Produksjon av innhold (film, bilder, tekst) i egne medier (sosiale medier, webside) rettet mot bedriftens kunder og potensielle kunder. Innholdet har som oftest ikke et direkte salgsbudskap, men skal utvikle positive kunderelasjoner og styrke bedriftens image og omdømme. God bygging av egne medier kan spare bedriften for store utgifter til betalte mediebudskap.

CRM:
Markedsføringsbegrep. Forkortelse for Customer relationship management. På norsk kunderelasjonshåndtering. Handler om bedriftens forhold til kundene. Digitale kundehåndteringssystemer samler inn og tolker data om kundens atferd og behov, og så brukes infoen til å forbedre forholdet til kundene du allerede har. Handler også om å tilpasse tilbudene til ulike kundegrupper og om fordelsprogrammer.
USUS' CRM-forskningsprosjekt

CSR:
Forkortelse for Corporate social responsibility. På norsk bedriftens samfunnsansvar. Kan defineres som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift. Det kan handle om menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

DINKS:
Forkortelse. Reiselivsuttrykk for turister/gjester med «double/dual income, no kids». På norsk «dobbel inntekt, ingen barn». Beskriver gjerne en kjøpesterk kundegruppe på 50 pluss, etter at barna er flyttet ut. Kan også beskrive andre voksne som ikke reiser med barn. Andre ønsker og krav enn barnefamilier har.

ERM:
Markedsføringsbegrep. Forkortelse for Employee relationship management. På norsk ansattrelasjonshåndtering. Handler om bedriftens forhold til sine ansatte, blant annet om å kommunisere ulikt med ulike grupper (fast ansatte, sesongansatte) og motivere dem ulikt.
USUS' ERM-forskning

EVU:
Forkortelse for Etter- og videreutdanning. Oftest brukt om å skaffe seg ny kompetanse gjennom studietilbud tilpasset aktivt yrkesliv.

Foresight: Fremtidsanalyse og –tenking. Overordnet begrep for ulike teknikker, metoder og verktøyer til å systematisere og utvikle robuste antakelser om fremtiden (fremtidsbilder).
Foresight Arena Usus 2014/2015

Forskningsrådet:
Kortform for Norges forskningsråd. Sentralt råd for planlegging, initiering, samordning og finansiering av norsk forskning. Forvaltningsmessig tilknyttet Kunnskapsdepartementet. Forskningsrådet er inndelt i fem divisjoner: Vitenskap; innovasjon; samfunn og helse; energi, ressurser og miljø; administrasjon.
Forskningsrådet (nettside)

FoU:
Forkortelse for forskning og utvikling. Svært sentrale begreper i USUS-prosjektet. Les mer under menypunktet forskning på usus.no.

Futerra:
Selskapet er et verdensledende kompetansemiljø innenfor samfunnsansvar og bærekraft. Har kontorer i både New York, London og Stockholm.
Futerra (nettside)

Horesta:
Dansk hovedorganisasjon for hotell-, restaurant- og turistnæring. Rundt 1800 medlemmer. Også sekretariat for blant andre Foreningen av Forlystelsesparker i Danmark og Turismens Vækstråd. Har gjennomført halvannet år langt kurs i revenue management (RM) for USUS.
Horesta (nettside)

Ifu/Ofu (IFU/OFU):
Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter/Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter.  Tilskuddsordning fra Innovasjon Norge > som skal bidra til utvikling av nye produkter og løsninger som fører fram til internasjonal markedssuksess. Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift, som er den som søker om tilskudd, og en kundebedrift.
IFU/OFU: Nettside

Innovasjon:
Innovasjon Norges definisjon: «En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» Innovasjon betyr nyvinning eller å skape noe nytt, men har også en videre betydning som fenomen og innenfor akademiske felter. Å studere innovasjon gir forståelse av prosesser og resultater ved å gjøre noe nytt med en bedre løsning.

Innovasjon Norge:
Selskap som forvalter betydelige statlige virkemidler som skal brukes til å utvikle et innovativt og nyskapende næringsliv i hele Norge, samt profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. IN sorterer under Nærings- og handelsdepartementet. IN har lokalkontor i alle fylker og i over 30 land, og samarbeider med norsk utenrikstjeneste. Innovasjon Norge overtok i 2004 virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO).
INNOVASJON NORGE: Nettside

NHO Reiseliv: Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Har over 2700 medlemsbedrifter. Har et eget lokalt apparat med faglig kompetanse og lokalkunnskap. NHO Reiseliv Sør-Norge dekker fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
NHO REISELIV: Nettside

NI:
Nordic Innovation, eller Nordisk innovasjon. Het tidligere Nordic Innovation Centre, kjent som Nic (NIC). Nordisk institusjon som stimulerer til handel, innovasjon og økt verdiskaping på tvers av landegrensene. Visjon: De nordiske landene skal være en verdensledende region for innovasjon og bærekraftig vekst.
NORDIC INNOVATION: Nettside.

Norges forskningsråd:
Se Forskningsrådet >
FORSKNINGSRÅDET: Nettside.

Npu (NPU):
Norsk publikumsutvikling. Nasjonal medlemsorganisasjon som skal arbeide for økt kunnskap om publikum og økt oppslutning om medlemmenes kulturtilbud.
NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING: Nettside

Reisepol:
Det største forskningsprosjektet i norsk reiseliv noensinne. Usus deltar. Reisepol er forkortelse for Kunnskapsgrunnlaget for reiselivspolitikken. Hensikt: Finne ut hvordan reiselivet kan gjøres konkurransedyktig i internasjonal kontekst, og hva slags kompetanse fremtidens reiseliv trenger. Prosjektet inneholder også scenariobetraktninger fram mot 2025. Brukerstyrt prosjekt. Bedriftene og organisasjonene som deltar, formulerer temaene og problemstillingene. Hovedtemaene er produktivitet, opplevelse, medarbeiderdrevet innovasjon, pakketering og markedsføring.
REISEPOL: Nettside

Revenue management:
Markedsføringsbegrep. Inntektsstyring på norsk. Ideen er å selge det riktige produktet, til riktig kunde, til riktig tid, til den riktige prisen. Inntektsstyring går for eksempel ut på å styre tilgjengeligheten og prisingen av enheter i ulike bookingklasser, med mål å maksimere forventet inntekt.

Rff (RFF):
Regionale forskningsfond. De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU >-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i sju fondsregioner. Fondsregion Agder er en av dem.
REGIONALE FORSKNINGSFOND: Fellessider.
REGIONALE FORSKNINGSFOND: Agder-sider.

Roas (ROAS):
Markedsføringsbegrep. Return on advertising spend. Variant av roi >. Hvor mye du får igjen for hver krone du bruker i annonsering.

Roi (ROI):
Markedsføringsbegrep Return on investment. Parameter for å måle den finansielle effektiviteten av en investering. Fortjeneste på/utbytte av investering. Som regel målt som prosent av den opprinnelige investeringen i en gitt tidsperiode. Se også roas >.

Rsa (RSA):
Råd for samarbeid med arbeidslivet. UiA har felles rsa med Høgskolen i Telemark for å styrke samarbeidet med arbeidslivet som berører studentene.

Serendipity:
Kan oversettes til å ved en tilfeldighet oppdage noe nyttig som man egentlig ikke lette etter, noe man snubler over mens man er på jakt etter noe helt annet. Kan si noe om måten en vitenskapelig oppdagelse kan skje på. Såkalt tilfeldige oppdagelser skjer ofte fordi personen som kommer opp i uventede situasjoner har spesielle forutsetninger for å fange opp noe nytt.

Sfi (SFI):
Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Forskningsrådets > sfi-ordning styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU >-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Sfi utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.
SENTRE FOR FORSKNINGSDREVET INNOVASJON: Nettside.

Siva (SIVA):
Selskapet for industrivekst. Statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap, nyskaping og næringsutvikling. Bygger sterke nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet, og skaper morgendagens bedrifter. Bidrar til vekst i nytt og eksisterende næringsliv ved å tilby unik erfaring og kompetanse kombinert med tilgang til kapital og nettverk. Siva har et særskilt ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Innovasjonsnettverket består av næringshager, inkubatorer, forskningsparker og kunnskapsparker. Siva kobler disse miljøene sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.
SIVA: Nettside.

SkatteFUNN:
Samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Skatteetaten. En skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke retten sin til skattefradrag.
SKATTEFUNN: Nettside

SoMe:
Populær forkortelse for sosiale medier, som oppsto som hashtag i sosiale medier, #SoMe. Forkortelsen brukes hyppig på konferanser eller foredrag om sosiale medier.

UiA:
Universitetet i Agder. Høyere utdanningsinstitusjon med nesten 11.000 studenter i Kristiansand og Grimstad. Har nær 700 vitenskapelig ansatte.
UIA: Nettside

Usus:
Næringsklynge for bedrifter innen opplevelse, reiseliv og kulturnæring på Sørlandet og i Telemark. Usus-prosjektet var en del av Arena-programmet > fra 2010-2015. Du finner fyldig svar på hva Usus er på usus.no/hva-er-arena-usus .

Usus advanced:
Aktiviteter i Usus-klyngen som består av langsiktig satsing i form av forskningsaktiviteter og –prosjekter. Se også Usus basic >

Usus basic:
Aktiviteter i Usus-klyngen som består av skreddersydde interne kurs med innleid ekspertise som skal gi resultater på kort sikt. Se også Usus advanced >

Usus-teamet:
Betegnelse på Usus’ eget support-team. Støtteapparat opprettet for å gi bedriftene i nettverket enda bedre oppfølging, oppbakking og hjelp. Usus-teamet består av seks spesialister på følgende fagområder: Digitale verktøyer, crm (kunderelasjonshåndtering), opplevelsesdesign, mat, kultur og medier/kommunikasjon. Temaet består også av seks bedriftskontakter. Prosjektledelsen er også med i Usus-teamet.
HER ER USUS-TEAMET: Klikk her for å lese sak fra usus.no om opprettelsen av Usus-teamet oktober 2013.

Virkemiddelapparatet: 
Virkemiddelapparatet er en fellesbetegnelse på offentlige institusjoner, programmet og støttetiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå som skal fremme innovasjon, næringsutvikling, nyetablering og omstilling. Virkemidlene settes inn på både forskning, informasjon, rådgivning og støtte til enkeltbedrifter.

 

VRI Agder:
Virkemidler for regional FoU > og innovasjon. Vri er Forskningsrådets  > satsing på forskning, innovasjon og økt verdiskaping i regionalt næringsliv. Stimulerer til økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter, og knytter tette bånd til andre nasjonale og internasjonale nettverks- og systemvirkemidler som Arena >, Norwegian Centres of Expertice (NCE) og Regions of Knowledge.
VRI AGDER: Nettside.

Vri åtter:
Populært kortspill der vanligvis ubetydelige kort kan endre hele spillets gang, om de blir brukt riktig.

Wow:
Faktisk ikke en trebokstavsforkortelse, selv om det ser sånn ut. «Wow! Så får du dina kunder att rekommandere dig» er tittelen på ei populær bok av svenske Tomas Lydahl. Wow! er uttrykket imponerte kunder bruker når de får fremragende service i en Usus-bedrift. «Wow» -boka er introduksjonsbok for nye Usus-medlemmer.

 

LagreLagre

Legg igjen en kommentar

Adresse

v/USUS AS
Ny adresse fra 18.sept-17!
Vestre strandgate 26
(5.etg),
4611 Kristiansand
Org nr: 993 995 282

Kontaktpersoner

Følg oss på Facebook

Sertifisering

Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative